Resultaten x

Algemene voorwaarden

Deze website is een initiatief van SMC. De website, techniek en alle auteursrechten behoren toe aan SMC en haar partners .

Door deze website te bekijken en de daarop geboden informatie te gebruiken, verklaart u zich akkoord met onderstaande voorwaarden.

We zouden u willen verzoeken om, wanneer u jonger bent dan 18 jaar, uw ouders om toestemming te vragen voor u akkoord gaat met deze Algemene Voorwaarden en ze u de dingen te laten uitleggen die u niet begrijpt in onderstaande tekst.

1. Gebruik van website

1.1. Het is u (de "Gebruiker") door ELFvoetbal.nl (de "Service Provider"') te allen tijde toegestaan om onze websites of onderdelen daarvan te bezoeken en/of te gebruiken, onder de volgende Algemene Voorwaarden. De Service Provider behoudt het recht om deze Algemene Voorwaarden aan te passen zonder u daarvan op de hoogte te brengen. Wij adviseren u regelmatig deze voorwaarden te controleren.

1.2. Om één of meerdere faciliteiten van onze diensten te gebruiken ben u verplicht om u kosteloos als gebruiker te registreren op de Website. U dient ons van correcte, complete en aan u persoon gebonden registratiegegevens te voorzien en het is uw eigen verantwoordelijkheid om ons op de hoogte te brengen van veranderingen in die registratiegegevens door deze zelf aan te passen in uw profiel.

1.3. U bent zelf verantwoordelijk voor de veiligheid en het correct gebruik van al de door u geregistreerde gebruikersnamen en wachtwoorden die u gebruikt om de connectie met het Internet te verzorgen en u dient er voor te zorgen dat deze gegevens vertrouwelijk worden behandeld, veilig worden bewaard, correct worden gebruikt en niet openbaar worden gemaakt aan niet-geautoriseerde mensen. U bent verantwoordelijk voor alle activiteiten die plaatsvinden in/door uw accounts. U moet ons er direct van op de hoogte stellen als er aanleiding is om aan te nemen dat niet-geautoriseerde mensen op de hoogte zijn, of kunnen komen, van u gebruikersnaam en wachtwoord, of er op een andere manier misbruik van kunnen (gaan) maken.

1.4. Als u een wachtwoord of gebruikersnaam vergeet of kwijtraakt kunt u deze d.m.v. de "wachtwoord vergeten" functionaliteit opvragen en wijzigen. We behouden het recht om de gebruikersnaam en wachtwoord toegang tot de Website en de Dienst (tijdelijk) te ontzeggen op het moment dat het aannemelijk is dat er een inbreuk op de veiligheid plaatsvindt, of plaats kan gaan vinden.

1.5. De Website is alleen bestemd voor persoonlijk en niet-commercieel gebruik door de Gebruiker en de Gebruiker gaat ermee akkoord de Website te gebruiken op een wettelijk toegestane manier.

1.6. De Gebruiker mag de Dienst en informatie op de Website niet aanpassen, kopiëren, verspreiden, versturen, verzenden, publiceren, vertonen, uitvoeren, reproduceren, in licentie geven of verkopen. De Gebruiker mag geen afgeleide producten van de Dienst en de Website ontwikkelen. Alle intellectuele eigendomsrechten en de rechten van de partijen die content leveren voor de Website en de Dienst zijn gereserveerd.

1.7. Het is de Gebruiker niet toegestaan ongeautoriseerde toegang te verkrijgen tot de computer systemen en databases van de Service Provider. Daarnaast is het de Gebruiker niet toegestaan om data inscriptie, datamining of content bescherming toe te passen op de Website of met betrekking tot de Dienst en is het de Gebruiker niet toegestaan de Dienst op enigerlei wijze schade aan te brengen.

1.8. Onze website(s) zijn alleen ontworpen voor gebruik binnen de Dienst. De Software is alleen in licentie gegeven voor uw persoonlijk gebruik binnen de Dienst. De Service Provider geeft u niet het recht om de Software op een andere wijze te gebruiken. U gaat er mee akkoord de Software alleen op de Service te gebruiken en niet op een andere wijze zelf te gebruiken of aan anderen in gebruik te geven. Het is niet toegestaan server emulatoren te gebruiken met betrekking tot onze websites. Het is niet toegestaan om de Software, en gebruikte communicatie protocollen, te ontleden en/of te decompileren.

1.9. U vrijwaart de Service Provider en haar zuster- en dochterondernemingen, geaffilieerde bedrijven, aandeelhouders, vertegenwoordigers, agenten, co-branders, en andere partijen ("Gevrijwaarde Partijen"), en werknemers van iedere en alle aanspraak of schade, waaronder de kosten van rechtshulp welke een derde partij oploopt, welke direct of indirect ontstaan door het niet naleven van deze Algemene Voorwaarden door u.

1.10. De content van de Dienst bevat materiaal waarop copyrights, gedeponeerde merken en andere intellectuele rechten van kracht zijn. Hieronder vallen, zonder uitzondering of beperking, alle teksten inclusief user generated content, software, audio visuele opnamen en grafische elementen. De volledige contents van de Dienst valt onder copyright als een gemeenschappelijk werk onder van kracht zijnde copyright wetten. ELFvoetbal.nl bezit het copyright op de selectie, coördinatie, organisatie en verbetering van deze content, alsmede de content die van origine toebehoord aan ELFvoetbal.nl. Derdepartij content leveranciers bezitten de copyrights over de content dat door hen is ingebracht in de Dienst of op de Website. Alle rechten zijn gereserveerd. Het gebruik van onze gedeponeerde merken en diensten of namen als "metatags" op andere websites is verboden. U mag onze content niet laden binnen een frame van een andere website of via "in-line links" zonder de specifieke toestemming van ELFvoetbal.nl.

2. Gebruik van de dienst

2.1 Onze websites bevatten weblogs, reactieformulieren en forums waar Gebruikers berichten kunnen insturen ter publicatie. De Gebruiker gaat ermee akkoord deze alleen te gebruiken voor het versturen of publiceren van berichten die correct, niet in strijd met goede zeden en in overeenstemming met de eisen van de Website. In het bijzonder, maar zonder beperkingen, ga u ermee akkoord dat u bij het gebruik:

2.1.1. De weblogs, reactieformulieren en forums niet gebruikt in verband met discriminatie, onetisch gedrag, questionnaires, wedstrijden, piramidespellen, kettingbrieven, junk mail, spam of andere dubbele of ongevraagde berichten (commercieel of anders);

2.1.2. Niet de rechten van anderen (zoals recht op privacy en portretrecht) misbruikt, waaronder activiteiten als dreigen, stalken, misbruiken, lastigvallen;

2.1.3. Geen aanstootgevende, in strijd met de wet zijnde, racistische, pornografische of andere ethisch onverantwoorde naam, onderwerp, materiaal en informatie publiceert, plaatst, upload en/of verspreid;

2.1.4. Geen bestanden upload die software, of ander wettelijk beschermd materiaal bevatten, tenzij u de eigenaar bent van betreffende rechten, of de toestemming hebt gekregen van de eigenaar van de betreffende rechten;

2.1.5. Geen bestanden upload die virussen, Trojan horses, worms, tijdbommen, cancelbots, corrupte bestanden bevatten of andere software of programma's die schade kunnen aanbrengen aan de computer of de eigendommen van een ander;

2.1.6. Niet adverteert en geen producten of diensten tegen betaling aanbiedt;

2.1.7. Geen bestanden download van andere gebruikers;

2.1.8. Geen bijdragen, of enigerlei vorm van bronvermeldingen van een auteur vervalst of verwijdert en geen bewijzen van origine of herkomst of ander materiaal dat is opgenomen in een ge-upload bestand verwijdert of vervalst;

2.1.9. Niet de gebruikersrechten en het plezier van de Gebruikers limiteert;

2.1.10. De code of conduct voor Communicatie Diensten of andere richtlijnen en afspraken op datzelfde gebied naleeft;

2.1.11. Geen persoonlijke data verzamelt van andere Gebruikers, waaronder e-mail adressen;

2.1.12. Geen van kracht zijnde wetten en reguleringen overtreedt;

2.1.13. Geen valse identiteit, of de identiteit van een andere Gebruiker, persoon of instantie aanneemt, met als doel anderen te misleiden;

2.1.14. Geen titels vervalst of op een andere wijze identificatie eenheden manipuleert teneinde de origine van door het systeem verzonden materiaal te vermommen;

2.1.15. Geen Gebruikersinformatie, of informatie over groepen Gebruikers zult gebruiken, downloaden, kopiëren of verstrekken (al dan niet tegen betaling) aan een persoon, bedrijf of andere entiteit.

2.2. U vrijwaart ons van alle verlies, aansprakelijkheid, schade en kosten die mogelijk door het gebruik van de Dienst of een bezoek aan de Website(s) zijn ontstaan, ongeacht uitspraken van Rechtbanken of overige competente rechtspraak, inclusief:

(a) Aanspraken door derde partijen met betrekking tot uw misbruik van de Dienst, zij het aanstootgevend, pornografisch, racistisch, koersmanipulatie of anderzijds onwetmatig gebruik van de Dienst en:
(b) Claims van een derde partij met betrekking tot het in conflict zijn van uw gebruik van de Dienst met een copyright of ander intellectueel eigendomsrecht van willekeurig welke natuur en:
(c) Boetes en straffen die worden opgelegd door regulerende en adviserende instanties en autoriteiten, alsmede handelsorganisaties, met betrekking tot het gebruik van de Dienst door u.

2.3. De Service Provider heeft niet de verantwoordelijkheid de Website te monitoren. Echter, we reserveren het recht om, door Gebruikers (user generated content) gepubliceerd materiaal, te controleren en het naar eigen inzicht en discretie te verwijderen. De Service Provider behoudt het recht om uw toegang tot ons gehele platform of gedeeltes hiervan zoals de weblogs, reactieformulieren en forums (tijdelijk) te blokkeren, zonder notificatie vooraf, of opgave van reden. Onze Moderators zullen alle Gebruikers gelijk en rechtvaardig behandelen, onafhankelijk van geslacht, leeftijd, burgerlijke staat, ras, etnische of nationale afkomst.

2.4. De Service Provider behoudt te allen tijde het recht om naar eigen inzicht en discretie bepaalde informatie vrij te geven, wanneer daartoe vanuit wetgeving, regulering, of op basis van een staatsrechtelijk verzoek aanleiding zou zijn, of om verzoeken tot publicatie (of delen daarvan) te weigeren, inhoudelijk te wijzigen, of na publicatie alsnog te verwijderen.De Service Provider kan door toezichthouders of opsporingsinstanties worden verplicht om gegevens ter beschikking te stellen voor lopende onderzoeken.

2.5. De Service Provider controleert de content, berichten en informatie op de Website niet op juistheid en kan om die reden niet aansprakelijk gehouden worden voor de inhoud.

2.6. Het materiaal dat naar de weblogs en forums wordt ge-upload kan gelimiteerd zijn in gebruik of reproductie; u bent verantwoordelijk om u aan deze limitering te houden, als u dit materiaal download.

3. Beperkte garantie en aansprakelijkheid

3.1. De Website kan materiaal bevatten in de vorm van informatie die wij van door ons betrouwbaar bevonden bronnen hebben verkregen. Echter, de Service Provider accepteert niet de verantwoordelijkheid voor, en garandeert niet, de echtheid van dergelijk materiaal.

3.2. De Service Provider geeft geen garantie dat de content van de Website en de Software en andere op de Website beschikbare diensten foutloos zijn, dat de Service niet onderbroken zal worden, dat er geen virussen of andere besmettelijke en beschadigende bestanden kunnen worden uitgewisseld. De Service Provider accepteert geen enkele verantwoordelijkheid hiervoor.

3.3. De informatie op de Website wordt periodiek bijgewerkt. Echter, de Service Provider geeft geen garanties met betrekking tot de kwaliteit, compleetheid, inzetbaarheid, duidelijkheid en effectiviteit van de Website en de content die op de Website.

3.4. Binnen de grenzen van de wetgeving, gaat de Gebruiker ermee akkoord dat de Service Provider niet aansprakelijk is voor enigerlei schade (inclusief, zonder beperkingen, indirecte schade, waaronder zakelijke mogelijkheden, data, goodwill, producten, of winsten) welke kunnen ontstaan door het gebruik van, of het niet kunnen gebruiken van, de Website, of de content op de Website, of in een andere relatie tot de Dienst.

3.5. Gebruik van de Dienst is voor uw eigen risico. De Service Provider geeft geen enkele garantie met betrekking tot de Website en de informatie op de Website. In het bijzonder de Website diensten, inclusief de Software, worden aangeboden op een "zoals ze zijn ", "met alle beperkingen" en "indien beschikbaar" basis. Voor zover het toepasbaar recht het toelaat vrijwaart de Service Provider zich van alle garanties, voorwaarden en taken van enigerlei aard.

4. Derde partijen

4.1. De Gebruiker verklaart op de hoogte te zijn van het feit dat sommige links op de Website naar bronnen leiden die op servers worden gehost van onafhankelijke derde partijen waarover de Service Provider geen gezag of controle heeft. Hierdoor accepteert ELFvoetbal.nl geen enkele verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor het materiaal op die servers. De Service Provider is ook niet verantwoordelijk voor de beschikbaarheid van deze servers en het materiaal erop. U gaat ermee akkoord en verklaart zelf verantwoordelijk te zijn voor de evaluatie van informatie, producten of diensten die door ons of door derde partijen via de Website worden geleverd en dat wij geen partij zullen zijn in, of verantwoordelijk voor, transacties tussen u en de derde partijen.

4.2. De links naar andere Websites kunnen "cookies" bevatten of om persoonlijke informatie vragen en omdat we geen controle over deze websites dragen wij geen verantwoordelijkheid voor hun daden.

4.3. Delen van de Website bevatten commerciële boodschappen van derde partijen. Deze adverteerders zijn verantwoordelijk voor het in overeenstemming zijn van de boodschappen, die ze op de Website plaatsen, met het toepasbaar recht. Wij zijn niet aansprakelijk met betrekking tot dergelijke boodschappen.

5. Afspraken m.b.t. gebruik en opslag

U verklaart akkoord te gaan met het feit dat de Service Provider een aantal afspraken en beperkingen heeft ingesteld met betrekking tot het gebruik van de Dienst, inclusief, maar zonder beperkingen, het maximum aantal dagen dat berichten en andere ge-upload materiaal in de Dienst gewaard blijft, het maximum aantal berichten dat mag worden verstuurd en ontvangen via de Dienst per account, de maximale omvang van een te versturen of ontvangen bericht via de Dienst, de maximale schijfruimte die voor u is gereserveerd op de server van de Service Provider, en het maximaal aantal keer en de maximale duur van het gebruik van de Dienst per bepaalde tijdseenheid.

6. Bescherming persoonlijke gegevens

De persoonlijke informatie die u over uzelf ter beschikking stelt aan ons zal alleen worden gebruikt onder de voorwaarden van onze Privacy Policy. Deze Privacy Policy is niet van toepassing op de websites van derde partijen.

7. Overige bepalingen

7.1. In de Algemene Voorwaarden, behalve daar waar de context anders aangeeft, wordt de term "Persoonlijke Gegevens" gebruikt voor alle gegevens die de Gebruiker zelf opgeeft en welke relateert aan een levend individu die kan worden geïdentificeerd middels deze gegevens en andere informatie die ter beschikking staat, of ter beschikking kan komen, van de Service Provider.

7.2. De Service Provider heeft te allen tijde het recht om de Dienst (of een deel daarvan) aan te passen of tijdelijk of definitief te discontinueren, met of zonder voorafgaande notificatie, en de Service Provider is hiervoor niet aansprakelijk richting u of een derde partij.

7.3. De Service Provider heeft het recht om een inactieve account van een gebruiker definitief te discontinueren.

7.4. Deze Algemene Voorwaarden dienen te worden gelezen, in overeenstemming met de Privacy Policy met betrekking tot de bescherming van de persoonlijke gegevens en de Gebruiker's privacy.

8. Toepasbaar recht

Deze Algemene Voorwaarden zijn in overeenstemming met de Estse Wetgeving en de partijen verklaren hierbij dat het de Estse Rechtbank het exclusieve recht heeft op uitspraken met betrekking tot zaken en onenigheden voortkomend uit, of gerelateerd aan, de Website en deze Algemene Voorwaarden in de Estse taal, door een gecertificeerde vertaler. Het is niet toegestaan uw rechten over te dragen, in licentie te geven onder de Algemene Voorwaarden.

Copyright © SMC

Privacy statement

Deze website is gepubliceerd als onderdeel van SMC, techniek en alle auteursrechten behoren toe aan SMC en haar partners U

Voor al onze initiatieven geldt onderstaand privacy statement:

Algemeen

SMC is ervan overtuigd dat de bescherming van de persoonlijke levenssfeer van haar klanten en de bezoekers van haar websites van essentieel belang is voor haar activiteiten. Persoonlijke gegevens van klanten en bezoekers worden dan ook met de grootst mogelijke zorgvuldigheid behandeld en beveiligd. SMC, houdt zich dan ook in alle gevallen aan de eisen die de Wet bescherming persoonsgegevens stelt.

Verwerking van persoonsgegevens

SMC, uitgever van de website www.elfvoetbal.nl, nieuwsbrieven en magazines, ontwikkelt, produceert en exploiteert informatie via offline en online media. In het kader van onze dienstverlening (wanneer u een abonnement neemt, een publicatie bestelt, gebruik maakt van onze (interactieve) diensten of anderszins contact heeft met SMC) legt SMC gegevens vast. SMC gebruikt deze gegevens voor de uitvoering van de betreffende overeenkomst, voor haar overige dienstverlening en om klanten van (nieuwe) producten en diensten van SMC of van zorgvuldig geselecteerde derden op de hoogte te houden per post, telefoon, email en/of andere media. SMC zal slechts na uw eigen toestemming e-mailgegevens aanbieden aan derden voor commerciële doeleinden. Hierbij tracht SMC rekening te houden met uw voorkeuren. Indien u geen prijs stelt op informatie over (nieuwe) producten en diensten dan kunt u dit schriftelijk melden bij SMC. Wij laten uw gegevens hiervoor dan blokkeren. U kunt bij registratie aangeven hoe u wilt dat SMC met uw gegevens omgaat en welke gegevens u verstrekt.

Verbruiksgegevens

Elke server (www, wap, ftp, smtp, pop3, news- en chatservers) waar u op inlogt, registreert generieke gegevens over het verbruik, het telefoonnummer, het IP-adres, de in- en uitlogtijd (sessieduur) en de hoeveelheid informatie die verzonden wordt. SMC gebruikt deze informatie op geaggregeerd niveau om haar diensten te beheren en om te kijken waar interesses liggen, zodat we onze diensten nog beter kunnen afstemmen op de wensen van onze gebruikers.

Niet-persoonsgebonden informatie

SMC verzamelt niet-persoonsgebonden informatie over haar gebruikers, bijvoorbeeld van de site waarvandaan u met een van onze sites verbinding hebt gemaakt. Deze informatie wordt alleen gebruikt om SMC te helpen haar service zo efficiënt mogelijk in te richten. Van tijd tot tijd kan SMC eigenaars of exploitanten van websites van derden, die gekoppeld zijn aan sites van SMC, informatie leveren die betrekking heeft op het aantal gebruikers dat vanaf hun sites de sites van SMC heeft bezocht en andersom. Deze informatie bevat geen persoonlijke informatie over de gebruikers van SMC

Sites van derden

SMC is niet verantwoordelijk voor de privacymaatregelen die andere websites nemen, ook niet als deze aan SMC zijn gekoppeld of als u via SMC andere sites bezoekt. SMC raadt u daarom aan goed na te gaan welk privacybeleid deze sites hanteren.

Het voordeel van het gebruik van cookies

Cookies zijn kleine tekstbestanden die bepaalde gegevens bevatten van een computer die een website bezoekt. Cookies worden opgeslagen op de harde schijf van de pc en zorgen ervoor dat men gemakkelijker en sneller kan surfen over het web, omdat eerder bezochte websites de computer 'herkennen'. U hoeft dus, als u deze sites opnieuw bezoekt, niet steeds opnieuw dezelfde gegevens in te voeren. Vrijwel alle toonaangevende websites maken gebruik van cookies om het internetverkeer te optimaliseren. De meeste browsers zijn standaard ingesteld op het accepteren van cookies. U kunt uw browser zo instellen, dat deze geen cookies accepteert of dat u wordt gewaarschuwd als cookies aan je pc worden verzonden. Het is mogelijk dat bij het weigeren van cookies, bepaalde diensten en delen van de websites van SMC niet of niet goed werken.

Wijzigingen

SMC behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in dit privacy statement. Check daarom regelmatig dit privacy statement voor het privacybeleid van SMC.

Abonnementsvoorwaarden

De automatische incasso voor doorlopende abonnementen vindt in 2017 plaats op de navolgende dagen: 26-9, 25-10, 27-11 en 19-12.
Het Incassant ID is: NL77ELF531233950000. Het machtigingskenmerk is gelijk aan ieders abonneenummer. Kijk voor meer informatie over het afsluiten van een abonnement op de abbonementenpagina

Abonnementenadministratie:
Tel: 0900- 121 11 11
Te bereiken van maandag t/m donderdag van 10.00 tot 14.30 uur.
Abonnementen gelden tot wederopzegging tenzij anders overeengekomen en bevestigd. Opzeggen kan enkel schriftelijk per ondertekende brief tot uiterlijk twee maanden voor aanvang van de nieuwe abonnementsperiode ter attentie van:

Abonnementenadministratie ELF Voetbal Magazine
Postbus 6684 6503 GD Nijmegen

U krijgt altijd een schriftelijke bevestiging van uw opzegging. Abonnementsgelden dienen voor aanvang van de abonnementsperiode te worden voldaan. Indien abonnementsgeld niet tijdig door ons wordt ontvangen, kan de levering van het tijdschrift worden opgeschort. Bij niet tijdige betaling worden vorderingen uit handen gegeven aan een incassobureau. De kosten die daarmee samenhangen zullen in rekening worden gebracht.

Uw gegevens worden door ELF+ BV opgenomen in haar bestand. Deze gegevens worden gebruikt om uitvoering te geven aan de abonnementsovereenkomst, voor analyses en om u op de hoogte te houden van interessante producten en diensten van ons en van zorgvuldig geselecteerde bedrijven. Indien u geen prijs stelt op dergelijke aanbiedingen kun u dit schriftelijk melden bij de abonnementenadministratie van ELF Voetbal Magazine.

Onderdeel van:
Sports Media Corporation B.V.
Nu in de winkel
Aanmelden
Advertorial
transfergeruchten Laatste: 'Nemanja Gudelj verruilt Guangzhou Evergrande voor slagvaardig Sevilla'
betweters quiz Laatste: ELF Voetbal Betweters Quiz: Feyenoord - Ajax KNVB Beker
jukebox Laatste: De Jukebox: Ronald Koeman (TOP Oss)
boulevard Laatste: Ex-liefje Balotelli maakt haar volgers gek met dansje
hoe is het met..? Laatste: Hoe is het met... Mauro Camoranesi?
ballenmeisje Laatste: Het ballenmeisje: Cristina Chiabotto
cultheld Laatste: Iván Campo: Koninklijke kelderklasser
superelf Laatste: Superelf Martijn Reuser: Van Van der Sar en Hreidarsson tot Kreek en Kluivert
voetballer x Laatste: Voetballer X: "Ik heb gracieuze trainers zien veranderen in beulen"
avonturiers Laatste: Waarom Peter Leeuwenburgh na veertien jaar Ajax gelukkiger is in Zuid-Afrika
Privacyverklaring
X <